Personuppgiftspolicy

Anna Ekström

Ansvarig för GDPR

PERSONUPPGIFTSPOLICY                          Version 1. 25 maj 2018


Din integritet är viktig för oss på Anna:s Bokföring AB och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare till våra program och tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.


Vilka är Anna:s Bokföring AB?


I denna policy kallas Anna:s Bokföring AB, Org.nr: 556890-5110, för Redovisningsbyrån och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

Redovisningsbyrån ansvarar för samtliga uppgifter som du själv har lämnat i samband med att du tar kontakt med oss för ett uppdrag vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, eller direkt via ett personligt möte eller annat sätt.


De uppgifter som då samlas in är uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra det aktuella uppdraget, tillhandahålla tjänsten eller besvara din förfrågan. Vi kan också komma att samla in uppgifter från offentliga register så som t.ex. verksamt.se och Skatteverket.


Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy


Denna policy gäller för användare som besöker hemsidan https://www.annasbokforing.se

Den gäller också vid nyttjande av något av våra program, eller tjänster samt våra kanaler på sociala medier. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, adress, personnummer, din e-postadress eller ditt telefonnummer.Data som redovisningsbyrån samlar in och hur den används


Anna:s Bokföring AB agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall. Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Redovisningsbyrån ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som önskat att bli kontaktad av oss.


Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vilket medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. För mer information kring hur länge vi sparar dina uppgifter vänligen se tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida.


Som personuppgiftsansvarig har Redovisningsbyrån ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.


Säkerhet


Redovisningsbyrån skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Redovisningsbyråns system som hanterar personuppgifter. Anställda på Redovisningsbyrån och underbiträden ska följa Redovisningsbyråns interna informationssäkerhetspolicy

Personuppgifter som skickas in till redovisningsbyrån utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad.


Anna:s Bokföring AB som personuppgiftsbiträde


Redovisningsbyrån agerar som personuppgiftsbiträde för dig som användare till någon av våra molnbaserade tjänster eller i de fall bokföringen lämnats över till oss. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och Redovisningsbyrån.

Redovisningsbyrån agerar i enlighet med instruktioner som upprättats i personuppgifts-

biträdesavtalet.


Redovisningsbyrån kan i supportsyfte och efter överenskommelse fjärrstyra din dator för att hjälpa dig som användare av våra programvaror. Vidare kan överföring av filer förekomma för att fullfölja en köpt tjänst eller i supportsyfte.


Användning av personuppgiftsbiträden


Redovisningsbyrån använder underbiträden till många av våra tjänster och molnlösningar. Redovisningsbyrån förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer Redovisningsbyråns krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i Redovisningsbyråns interna informationssäkerhetspolicy.


Överföring av information


Redovisningsbyrån och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.


Ändringar av denna personuppgiftspolicy


Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.


Som registrerad hos Anna:s Bokföring AB har du följande rättigheter:


  • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.


  • Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss. För att få del av ett registerutdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. Vid en begäran om registerutdrag kommer vi att begära att du identifierar dig på ett säkert sätt, och vi kommer att skicka ditt registerutdrag till din folkbokföringsadress.


  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.


  • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.


  • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.


  • Du har också rätt till så kallad dataportabilitet för den data du har lämnat till oss i de fall vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, tex. ett uppdragsavtal. Rätten till dataportabilitet innebär att du har rätt att, på begäran, få ut de uppgifter som finns registrerade om dig i syfte att föra över dem och återanvända dem hos en annan part, till exempel en annan leverantör. Rätten till portabilitet gäller bara de uppgifter vi behandlat automatiserat. Det betyder att uppgifter som endast behandlas i pappers akter därför inte omfattas av rätten till dataportabilitet.


Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar GDPR ansvarig Anna Ekström via e-post anna@annasbokforing.se


Klagomål, förbättringsförslag och andra frågor


En av våra viktigaste uppgifter är att hantera data på ett säkert, användarvänligt och ansvarsfullt sätt.


Om du är missnöjd, har förslag på hur vi kan förbättra oss eller andra frågor, ta kontakt med ansvarig för GDPR Anna Ekström anna@annasbokforing.se


Du har också rätt att lämna klagomål som rör vår behandling av dina personuppgifter direkt till Datainspektionen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.


Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig:

Anna:s Bokföring AB

Hattmakaregatan 1

331 37 Värnamo

Tel: 070-946 85 37
TABELL PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGAR


Tabellen med våra personuppgiftsbehandlingar kommer uppdateras inom kortCopyright @ All Rights Reserved

Anna:s Bokföring AB


Få tid över, låt oss göra jobbet!

Bilder från vår verksamhet

Sidan uppdaterad 2019-03-28

Hattmakaregatan 1

331 37 Värnamo


Tel: 070 - 946 85 37

info@annasbokforing.se